PRIVATUMO POLITIKA

I. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės https://before.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Alina Beniušienė, individualios veiklos kodas 1005488, adresas – J. Pabrėžos g. 25, Skuodas, LT-98128, elektroninio pašto adresas – info@before.lt

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Duomenų valdytojas gerbia visų savo pirkėjų, įskaitant interneto svetainės https://before.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Klientai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

2.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.3. Naudodamiesi Duomenų valdytojo Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi siūlomomis paslaugomis bei suteikdami savo asmens duomenis, Klientai sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikia atskiro Kliento sutikimo).

2.4. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje / klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

2.5. Tvarkydamas Klientų asmens duomenis, Duomenų valdytojas laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

III. ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
3.1.4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:
3.2.1. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis yra sukaupęs Duomenų valdytojas, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys teikiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti rašydamas el. laišką info@before.lt. Tokiu atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas įgyvendina Kliento prašymą (per 1-2 dienas) ir Kliento duomenis pašalina. Jeigu Duomenų valdytojas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Klientą.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje https://before.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kliento asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui, finansinių dokumentų išrašymui, problemų, susijusių su prekių pristatymu, išsprendimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

3.4. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

3.5. Tvarkydama ir saugodama Kliento asmens duomenis, https://before.lt elektroninė parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.6. Klientas, darydamas užsakymą, gali pareikšti savo sutikimą / nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba „ne“ žymėdamas „varnele“ (nesutinka).

3.7. Duomenų valdytojas siunčia naujienlaiškius Kliento nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti naujienlaiškio“ – paspaudęs Klientas daugiau negaus naujienlaiškio).

IV. ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. https://before.lt elektroninė parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje.

5.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos elektroninėje parduotuvėje.

5.3. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja redakcija.